+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการProjects

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (PRE N.T.)

สอบพร้อมกันทุกสายชั้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 19 หรือ 20 มกราค...

Read More ...

โครงการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET)

สอบพร้อมกันทุกสายชั้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 15 หรือ 16 ธันวา...

Read More ...

โครงการทดสอบ GAT / PAT

การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชา...

Read More ...

โครงการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน)

สอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 6 หรือ 7 ตุลาคม 2561

Read More ...

โครงการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET)

สอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 8 หรือ 9 กันยายน 2561

Read More ...

โครงการทดสอบปีการศึกษา 2561

ตารางทดสอบปีการศึกษา 2561

Read More ...