+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการProjects

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (PRE N.T.) ปีการศึกษ...

สอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 18 หรือ 19 มกราคม...

Read More ...

โครงการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ปีการศึกษา 2562

สอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 14 หรือ 15 ธันวาค...

Read More ...

โครงการทดสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2562

สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 5 หรือ 6 ตุลาคม ...

Read More ...

โครงการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน)

สอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 7 หรือ 8 กันยายน 2562

Read More ...

โครงการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET)

สอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 23 หรือ 24 พฤศจิก...

Read More ...

โครงการทดสอบปีการศึกษา 2562

ตารางทดสอบปีการศึกษา 2561

Read More ...