+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

บริการ

โครงการทดสอบของ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด ในปีการศึกษา 2561

1. การทดสอบด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET) สอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 8 หรือ 9 กันยายน 2561

 • ข้อสอบมีให้เลือกสอบ 2 ประเภทวิชาชีพ คือ พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม
 • ข้อสอบแต่ละวิชาจะแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีให้เลือกสอบ 3 สาขา คือ
  • 1. วิชาการบัญชี
  • 2. วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 3. วิชาการขาย-การตลาด-ธุรกิจค้าปลีก
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีให้เลือกสอบ 4 สาขา คือ
  • 1. วิชาเครื่องกล-เครื่องกลโรงงานและซ่อมบำรุง
  • 2. วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • 3. วิชาการก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตย์-สำรวจ
  • 4. วิชาคหกรรม-อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานตามแนวทางของ สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) คือ วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้สอบอีกด้วย ค่าสมัครสอบเพียงวิชาละ 90 บาท (นักศึกษาสามารถเลือกสอบวิชาใดก็ได้ ตามสาขาวิชาที่เรียนอยู่)

2. การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน)

สำหรับนักเรียนระดับ ม.4-5-6 สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 24 หรือ 25 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัครสอบเพียงวิชาละ 90 บาท (นักเรียนที่สมัครสอบหลายวิชาในคราวเดียวกัน บริษัทจะมีส่วนลดให้ เป็นพิเศษ) คือ

3. การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)

มีให้เลือกสอบครบทั้ง 7 PAT คือ

 • 3.1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
 • 3.2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
 • 3.3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
 • 3.4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
 • 3.5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
 • 3.6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
 • 3.7 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ (PAT 7)

สำหรับนักเรียนระดับ ม.4-5-6 สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 24 หรือ 25 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัครสอบเพียงวิชาละ 90 บาท (นักเรียนที่สมัครสอบหลายวิชาในคราวเดียวกัน บริษัทจะมีส่วนลดให้ เป็นพิเศษ) คือ

 • สมัคร 2 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 170 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 85 บาท)
 • สมัคร 3 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 240 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 80 บาท)
 • สมัคร 4 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 300 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 75 บาท)
 • สมัคร 5 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 350 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 70 บาท)
 • สมัคร 6 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 390 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 65 บาท)
 • สมัคร 7 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 420 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 60 บาท)
 • สมัคร 8 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 440 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 55 บาท)

4. การทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) สอบทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา สอบพร้อมกันทุกสายชั้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 15 หรือ 16 ธันวาคม 2561

ข้อสอบแยกออกเป็น 4 ชุด (ตามสายชั้น) คือ

 • 4.1 ชั้น ม.4-5-6 ค่าสมัครสอบคนละ 180 บาท
 • 4.2 ชั้น ม.3 ค่าสมัครสอบคนละ 150 บาท
 • 4.3 ชั้น ป.6 ค่าสมัครสอบคนละ 140 บาท
 • 4.4 ชั้น ป.3 ค่าสมัครสอบคนละ 130 บาท

5. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (PRE N.T.) สอบพร้อมกันทุกสายชั้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 19 หรือ 20 มกราคม 2562 ข้อสอบแยกออกเป็น 6 ชุด (ตามสายชั้น) คือ

 • 5.1 ชั้น ป.1 (สอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์) ค่าสมัครสอบคนละ 90 บาท
 • 5.2 ชั้น ป.2 (สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา) ค่าสมัครสอบคนละ 120 บาท
 • 5.3 ชั้น ป.4 (สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครสอบ คนละ 130 บาท
 • 5.4 ชั้น ป.5 (สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครสอบ คนละ 140 บาท
 • 5.5 ชั้น ม.1 (สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครสอบ คนละ 150 บาท
 • 5.6 ชั้น ม.2 (สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครสอบ คนละ 150 บาท

ผลประโยชน์ที่มอบให้แก่คุณครูผู้ประสานงานและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบกับ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

1. เงินค่าตอบแทน (จำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยอดนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบ) ดังนี้

จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ

เงินค่าตอบแทน

(จากยอดเงินที่รับจากนักเรียนทั้งหมด)

1 ถึง 39 คน

40. ถึง 100 คน

101 ถึง 200 คน

201 ถึง 500 คน

501 ถึง 1,000 คน

1,001 ถึง 2,000 คน

ตั้งแต่ 2,001 คนขึ้นไป

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

ยอดเงินค่าตอบแทนที่มอบให้นั้น บริษัทเพิ่มให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและมากกว่าบริษัทอื่นๆ

2. เงินเพิ่มพิเศษ (ให้กับคุณครูผู้ประสานงาน) จำนวน 5 % ของยอดเงินสุทธิที่จะต้องนำส่งบริษัท (ถ้าส่งรายชื่อนักเรียนที่จะสมัครสอบทั้งหมด พร้อมทั้งส่งเงินค่าสมัครสอบทั้งหมดไปให้บริษัทด้วย) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

3. บริษัทจะมอบ บัตร E.O.L.(ENGLISH ONLINE) และ ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบ (ในโครงการที่สมัครสอบ) ให้กับทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบกับบริษัท โรงเรียนละ 1 ชุด

4. โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบกับบริษัทได้รับสิทธิส่วนลด 15 % ถ้าสั่งซื้อสินค้าของบริษัท เช่น สื่อการเรียนการสอน บัตร E.O.L. ชนิด CORPORATE หรือ SINGLE ตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมา เป็นต้น

5. คุณครูผู้ประสานงานจะได้รับเกียรติบัตรชมเชยในฐานะผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการจากบริษัท และโรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศหรือกรอบรูปวิทยาศาสตร์หรือเกียรติบัตรชมเชย ถ้ามีนักเรียนในโรงเรียนของท่านสอบติดอันดับที่ 1 ของประเทศหรือของภูมิภาคหรือของจังหวัด ในแต่ละโครงการทดสอบ PROMOTION พิเศษสุด (สำหรับปีการศึกษา 2561)

 • 1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกคน (ในทุกโครงการของบริษัท) จะได้รับตัวอย่างข้อสอบเก่าคนละ 1 ชุด (หมดเขตแถม ข้อสอบในทุกโครงการ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
 • 2. โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบกับบริษัทจะได้รับตัวอย่างข้อสอบเก่า 1 ชุด พร้อมด้วย บัตร E.O.L. ชนิด SINGLE 1 ชุด (ถ้าสมัครสอบเกิน 1,000 คนขึ้นไป บริษัทจะให้ บัตร E.O.L. ชนิด CORPORATE 1 ชุด) และ ส่วนลด 15 % สำหรับการใช้บริการด้านต่างๆ ของบริษัท (หมดเขตของแถมวันที่ 31 สิงหาคม 2561)
 • 3. นักเรียนชั้น ม.4-5-6 ที่สมัครสอบหลายวิชาหลายโครงการในคราวเดียวกัน จะได้รับส่วนลดพิเศษ (โปรดดูรายละเอียดในค่าสมัครสอบ GAT และ PAT) และถ้าสมัคร 4 โครงการทดสอบพร้อมกัน คือ O-NET+ สามัญ 9 วิชา+GAT+PAT (เลือก 1 วิชา) จะได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบเหลือเพียง 500 บาท จากค่าสมัครสอบ จริง 560 บาท (ประหยัดได้ 60 บาท) พร้อมได้รับข้อสอบเก่าแถมทั้ง 4 ชุดด้วย (หมดเขตของแถมวันที่ 31 สิงหาคม 2561) รางวัลทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ กรอบวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตรชมเชย และ ของขวัญ ที่จะมอบให้แก่นักเรียนและโรงเรียน

บริษัทมีรางวัลมอบให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบในทุกโครงการ (รวม 5 โครงการทดสอบ 36 รายการทดสอบ) ดังนี้

รางวัลที่ได้รับ

ระดับของรางวัล

นักเรียนได้รับ

โรงเรียนได้รับ

ผู้ประสานงานได้รับ

1. รางวัลระดับประเทศ (ให้เฉพาะผู้ที่ทำคะแนนได้อันดับที่ 1 ของประเทศเท่านั้น)

1. ทุนการศึกษา 1,000 บาท (สำหรับสอบวิชาเดียว) ทุนการศึกษา 1,500 บาท (สำหรับสอบหลายวิชา)

2. เกียรติบัตรชมเชย

โล่เกียรติยศ

เกียรติบัตรชมเชย

2. รางวัลระดับภูมิภาค (แยกออกเป็น 6 ภูมิภาค เหนือ-ใต้-กลาง-ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก-กรุงเทพฯ ปริมณฑล)

1. ของขวัญ

2. เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชยใส่ในกรอบรูป-วิทยาศาสตร์

เกียรติบัตรชมเชย

3. รางวัลระดับจังหวัด (รวม 77 จังหวัด)

1. ของขวัญ

2. เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชย

ช่องทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบกับ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

1. สมัครผ่านทาง WEBSITE ของบริษัท WWW.NEWIQCENTER.COM

2. EMAIL ของบริษัท มี 2 อีเมล คือ NEWIQCENTERTHAI@YAHOO.COM หรือ KAEWIQ@HOTMAIL.COM

3. ID LINE : KAEWNEWIQ

4. FAX : 02-4273138

5. โทรศัพท์ สำนักงาน 02-4273139 ถึง 02-4273140 , มือถือ 081-9217985

6. จดหมาย ถึง ผู้จัดการ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

บริษัทจะคิดค่าสมัครสอบและส่วนลดเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษให้โรงเรียนทราบจำนวนที่ชัดเจน แล้วให้โรงเรียนโอนเงินค่าสมัครสอบให้ นายแก้ว โอภาสวิทยารักษ์ ผ่านทาง

 • 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา BIG C บางปะกอก เลขที่บัญชี 982-9-20817-6
 • 2. ธนาคารทหารไทย สาขาถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ เลขที่บัญชี 194-2-19478-6
 • 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสุขสวัสดิ์ เลขที่บัญชี 086-2-32720-8

กรณีที่ท่านสนใจสมัครสอบเอง (โดยไม่ผ่านทางโรงเรียน) กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน-ชั้นที่กำลังเรียนอยู่ ที่อยู่โรงเรียน ที่อยู่บ้านปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (อย่างละเอียด) เพื่อบริษัทจะได้ติดต่อกับท่านอย่างสะดวก พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัครสอบและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (เพิ่มเติมอีกโครงการละ 50 บาท) ส่งไปให้แล้วโทรยืนยัน ให้บริษัททราบอีกครั้ง เพื่อจะได้จัดส่งข้อสอบไปให้ท่านทำถึงที่บ้าน (โปรดทราบ กรณีที่จัดสอบเองที่บ้าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่มอบรางวัลให้ถ้าท่านสอบติดอันดับที่ 1 เพื่อความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน)

บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

 • 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
 • 081-9217985, 02-4273139-40
 • 02-4273138
 • newiqcenterthai@yahoo.com