+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน)

18/03/2018

โครงการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

          สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5-6 ที่มีความประสงค์จะสอบ TCAS ของ ทปอ. ในรอบที่ 2 - 3 และ 4 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ

เฉพาะบางสาขาวิชาที่ต้องรับตรงร่วมกัน บริษัทจะจัดสอบนักเรียนทุกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 7 หรือ 8 กันยายน

2562 ค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท

ข้อสอบแยกออกเป็น 2 ชุด คือ

          1. นักเรียนสายวิทย์ จะต้องสอบทั้งหมด 7 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

          2. นักเรียนสายศิลป์ จะต้องสอบทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา