+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน)

18/03/2018

การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน) สำหรับนักเรียนระดับ ม.4-5-6 ที่มีความประสงค์จะ ADMISSION  เข้าเรียนต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ 


สอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 6 หรือ 7 ตุลาคม 2561 

โดยนักเรียนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์จะต้องสอบทั้งหมด 7 วิชา คือ 

- คณิตศาสตร์ 

- ภาษาไทย 

- ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา 

ฟิสิกส์ 

เคมี 

ชีววิทยา 


ค่าสมัครสอบเพียงคนละ 200 บาท


ส่วนนักเรียนที่เรียนสายศิลปศาสตร์จะต้องสอบทั้งหมด 5 วิชา คือ 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา 


ค่าสมัครสอบเพียงคนละ 200 บาท