+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบปีการศึกษา 2562

14/03/2018

โครงการทดสอบปีการศึกษา 2562

วิชา

วันที่สอบ

ลักษณะข้อสอบ

1. ความถนัดทั่วไป (GAT)

5 - 6 ตุลาคม 62  TCAS 2 - 3 - 4

ตอนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ          ตอนที่ 2 (ภาษาไทย) อ่านบทความแล้วตอบคำถาม     ตามที่โจทย์กำหนด จำนวน 40 ข้อ (หนึ่งข้ออาจตอบได้หลายคำตอบ)

ปรนัย 4 ตัวเลือก 25 ข้อ อัตนัย (คำนวณหาคำตอบ) 20 ข้อ 
รวม 45 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 35 ข้อ อัตนัย (คำนวณหาคำตอบ) 10 ข้อ
รวม 45 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 35 ข้อ อัตนัย (เขียนภาพ ออกแบบ    หรือทำตามคำสั่ง) 10 ข้อ รวม 45 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 50 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ อัตนัย (เขียนภาพ ออกแบบ    หรือทำตามคำสั่ง) 15 ข้อ รวม 45 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ข้อ

2. ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

4. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

5. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

6. ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

7. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)

8. ความถนัดทางภาษาอังกฤษ (PAT 7)

9. วิชาสามัญ 9 วิชา (ADMISSION รับตรง)  สอบ 9 วิชา 
(สายวิทย์) สอบรวม 7 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยา 
(สายศิลป์) สอบรวม 5 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

7 - 8 กันยายน 62 TCAS 2 - 3 - 4

แนวข้อสอบเป็นแบบมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

10. PRE V-NET (ปวช.3 ปวส.2)            ข้อสอบมี 2 ชุด 
ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
ชุดที่ 2 ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ (แยกข้อสอบ  ออกตามประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เรียน)

23 - 24 พ.ย. 62

แนวข้อสอบเป็นแบบ ส.ท.ศ.เพื่อเตรียมตัวนักเรียน        ก่อนสอบจริง

11. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET)               ชั้น ม.4-ม.5-ม.6 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

14 - 15 ธ.ค. 62

แนวข้อสอบเป็นแบบ ส.ท.ศ.เพื่อเตรียมตัวนักเรียน        ก่อนสอบจริง

12. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET)     ชั้น ม.3 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ       สังคมศึกษา

13. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET)     ชั้น ป.6 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ       สังคมศึกษา

14. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET)     ชั้น ป.3 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        สังคมศึกษา

15. PRE N.T. (ป.1) สอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์

18 - 19 ม.ค. 63

แนวข้อสอบคล้ายคลึงกับข้อสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาของ ส.พ.ฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

16. PRE N.T. (ป.2) สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยวิทยาศาสตร์           และสังคมศึกษา

17. PRE N.T. (ป.4) สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์        สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

18. PRE N.T. (ป.5, ม.1 และ ม.2) สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (ข้อสอบแยกเป็น     2 ชุด ตามสายชั้น ม.1 และ ม.2)