+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

วิชาสามัญ 9 วิชา

13/03/2018

การสอบวิชาสามัญคืออะไร

สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing - house)  

 

โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์ 2 ประการ  คือ 

1.  มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา  ดำรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

2. นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสนใจ  หรือมีความถนัดดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ดังกล่าว  ทปอ. จึงได้มอบหมายให้  สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ  ใน  7  วิชา  คือวิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา  เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง  นอกจากนี้  ผลคะแนนวิชาสามัญ  7  วิชา  ยังนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ในสถาบันที่อยู่ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ที่มา : niets.or.th

บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

  • 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  • 081-9217985, 02-4273139-40
  • 02-4273138
  • newiqcenterthai@yahoo.com