+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET)

18/03/2018

โครงการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET = Vocation National Education Test)

          สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ข้อสอบมีให้เลือกสอบตามสาขาที่นักศึกษาเรียน คือ

          1. วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป (แยกข้อสอบเป็น 2 ชุด คือ ชุดของ ปวช.3 และชุดของ ปวส.2 ทุกวิชา)

          2. วิชาการบัญชี

          3. วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

          4. วิชาการขาย - การตลาด และธุรกิจค้าปลีก

          5. วิชาเครื่องกล - เครื่องกลโรงงานและซ่อมบำรุง

          6. วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          7. วิชาคหกรรม - อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

          ทุกวิชาสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 23 หรือ 24 พฤศจิกายน 2562 ค่าสมัครสอบวิชาละ 90 บาท