+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET)

18/03/2018

การทดสอบด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET) สอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 8 หรือ 9 กันยายน 2561 

ข้อสอบมีให้เลือกสอบ 2 ประเภทวิชาชีพ คือ พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม ข้อสอบแต่ละวิชาจะแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีให้เลือกสอบ 3 สาขา คือ

   1. วิชาการบัญชี

   2. วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   3. วิชาการขาย-การตลาด-ธุรกิจค้าปลีก


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีให้เลือกสอบ 4 สาขา คือ

   1. วิชาเครื่องกล-เครื่องกลโรงงานและซ่อมบำรุง

   2. วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   3. วิชาการก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตย์-สำรวจ

   4. วิชาคหกรรม-อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

   

   นอกจากนี้ยังมีข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานตามแนวทางของ สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) คือ 

วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้สอบอีกด้วย 

ค่าสมัครสอบเพียงวิชาละ 90 บาท (นักศึกษาสามารถเลือกสอบวิชาใดก็ได้ ตามสาขาวิชาที่เรียนอยู่)