+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2562

18/03/2018

โครงการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT = General Aptitude Test) และ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT = Professional and

Academic Aptitude Test)

          สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5-6 ที่จะต้องสอบ TCAS ในรอบที่ 2 - 3 และ 4 มีให้เลือกสอบครบทั้ง 8 วิชา คือ

          1. วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

          2. วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

          3. วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

          4. วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

          5. วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

          6. วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

          7. วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)

          8. วิชาความถนัดทางภาษาอังกฤษ (PAT 7)

          บริษัทจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 5 หรือ 6 ตุลาคม 2562 ค่าสมัครสอบวิชาละ 90 บาท (นักเรียนที่สมัครสอบ

หลายวิชาพร้อมกันในคราวเดียวกัน บริษัทจะมีส่วนลดค่าสมัครสอบให้เป็นพิเศษและยังจะได้รับข้อสอบเก่าแถมให้อีกด้วย)