+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบ GAT / PAT

18/03/2018

การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) 

มีให้เลือกสอบครบทั้ง  7 PAT คือ

   1. ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

   2. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

   3. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

   4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

   5. ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

   6. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)

   7. ความถนัดทางภาษาอังกฤษ (PAT 7)

 

สำหรับนักเรียนระดับ ม.4-5-6 สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 24 หรือ 25 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัครสอบเพียงวิชาละ 90 บาท (นักเรียนที่สมัครสอบหลายวิชาในคราวเดียวกัน บริษัทจะมีส่วนลดให้เป็นพิเศษ) คือ

   สมัคร 2 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 170 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 85 บาท)

   สมัคร 3 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 240 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 80 บาท)

   สมัคร 4 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 300 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 75 บาท)

   สมัคร 5 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 350 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 70 บาท)

   สมัคร 6 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 390 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 65 บาท)

   สมัคร 7 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 420 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 60 บาท)

   สมัคร 8 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 440 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 55 บาท)