+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

w e l c o m e

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

  • เว็บไซต์ ข่าวสารการศึกษา
  • ระบบการสอบออนไลน์
  • ระบบการสอบ แบบออนไซต์
  • โครงการสอบที่มากที่สุด

ดูรายละเอียด

NEW IQ CENTER

นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์-ผู้นำการทดสอบทางวิชาการ

ระบบการทดสอบทางวิชาการ จัดสอบครบ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิเช่น PRE N.T., PRE O-NET, GAT, PAT

เพื่อให้ได้รู้ศักยภาพทางวิชาการของตนเอง ได้รู้แนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบจริง และนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง

เข้าสู่ระบบข้อสอบออนไลน์

GALLERY

VIDEO

ระบบ การสอบ

STEM

โครงการพัฒนาศักยภาพรายวิชา

Read More ...

PRE N.T.

โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Read More ...

PRE A-LEVEL

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 - ม.5 - ม.6

Read More ...

PRE TGAT

โครงการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป

Read More ...

PRE TPAT

โตรงการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ-วิชาการ

Read More ...

PRE O-NET

โครงการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน

Read More ...

Our Latest Teacher

คุณแก้ว โอภาสวิทยารักษ์

คุณแก้ว โอภาสวิทยารักษ์

Like what you're learning Get started today!

บัตร เติมเงิน

บัตรเติมเงิน 7 วัน

สั่งซื้อ 100 บาท

บัตรเติมเงิน

สั่งซื้อ 100 บาท