+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

w e l c o m e

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

  • เว็บไซต์ ข่าวสารการศึกษา
  • ระบบการสอบออนไลน์
  • ระบบการสอบ แบบออนไซต์
  • โครงการสอบที่มากที่สุด

ดูรายละเอียด

NEW IQ CENTER

นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์-ผู้นำการทดสอบทางวิชาการ

ระบบการทดสอบทางวิชาการ จัดสอบครบ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาทิเช่น PRE N.T., PRE O-NET, GAT, PAT

เพื่อให้ได้รู้ศักยภาพทางวิชาการของตนเอง ได้รู้แนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบจริง และนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง

เข้าสู่ระบบข้อสอบออนไลน์

GALLERY

VIDEO

ระบบ การสอบ

ฺB-NET

ข้อสอบทางด้านพระพุทธศาสนา

Read More ...

N-NET

ข้อสอบการศึกษาตามอัธยาศัย

Read More ...

STEM

โครงการสอบรายวิชา

Read More ...

PRE N.T.

PRE N.T. (National Test)

Read More ...

วิชาสามัญ 9 วิชา

การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เป็นการสอบที่จะใช้ในรอบรับตรงเท่านั้น

Read More ...

GAT

GAT

เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป

Read More ...

PAT

PAT

(Professional and Academic Aptitude Test) เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ

Read More ...

PRE O-NET

(Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

Read More ...

Our Latest Teacher

คุณแก้ว โอภาสวิทยารักษ์

คุณแก้ว โอภาสวิทยารักษ์

Like what you're learning Get started today!

บัตร เติมเงิน

บัตรเติมเงิน 7 วัน

สั่งซื้อ 100 บาท

บัตรเติมเงิน

สั่งซื้อ 100 บาท