+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET)

18/03/2018

การทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) สอบทั้งหมด 5 วิชา คือ 

- คณิตศาสตร์ 

- ภาษาไทย 

- วิทยาศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

- สังคมศึกษา 

 

สอบพร้อมกันทุกสายชั้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 15 หรือ 16 ธันวาคม 2561 

ข้อสอบแยกออกเป็น 4 ชุด (ตามสายชั้น) คือ

   1. ชั้น ม.4-5-6 ค่าสมัครสอบคนละ 180 บาท

   2. ชั้น ม.3      ค่าสมัครสอบคนละ 150 บาท

   3. ชั้น ป.6      ค่าสมัครสอบคนละ 140 บาท

   4. ชั้น ป.3      ค่าสมัครสอบคนละ 130 บาท