+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

PRE TPAT

13/03/2018

TPAT คืออะไร ?

TPAT คือ ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ (Thai Professional Aptitute Test) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ซึ่งข้อสอบ TPAT มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท, TPAT2 ความถนัดด้านศิลปกรรมศาสตร์,
TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และ
TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

TPAT มีอะไรบ้าง ?

TPAT 1 ความถนัดเฉพาะ กสพท

TPAT 1 ความถนัดเฉพาะ กสพท คือ ข้อสอบสำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกลุ่ม กสพท แต่คณะสายหมออื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม กสพท ก็ใช้
วิชา TPAT1 ยื่นได้เช่นกัน (ต้องดูเกณฑ์ของมหาลัยฯ อีกทีน้าว่าเขาใช้คะแนนอะไรบ้าง)  

TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบ TPAT สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าคณะสายศิลปกรรมศาสตร์
มีทั้งหมด 150 ข้อ แบ่งเป็น 3 พาร์ต (สามารถเลือกสอบได้) คือ TPAT21 ทัศนศิลป์, TPAT22 ดนตรี, TPAT23 นาฏศิลป์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง  

แต่บางมหาลัยฯ อาจจะเลือกใช้ข้อสอบที่ทางมหาลัยฯ ออกเอง ดังนั้นน้อง ๆ ต้องเช็กข้อมูลให้ดีน้า
จะได้ไม่พลาดว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง 

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบ TPAT สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเข้าคณะสายวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 70 ข้อ 2 พาร์ต คือ การทดสอบความถนัด และ
การทดสอบความคิดและความสนใจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง  

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม คือ ข้อสอบ TPAT สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาของข้อสอบออกเป็น 4 หมวด 

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ คือ ข้อสอบ TPAT สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเข้าคณะครู มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 พาร์ต คือ ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู และ คุณลักษณะความเป็นครู 

ที่มา : niets.or.th

บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

  • 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  • 081-9217985, 02-4273139-40
  • 02-4273138
  • newiqcenterthai@yahoo.com