+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

รายชื่อคนเก่งที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ของทุกโครงการที่ New I.Q.Center จัดสอบในปีการศึกษา 2561

18/03/2018

ประกาศผลการสอบของทุกโครงการที่ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด จัดสอบในปีการศึกษา 2561

    PRE V-NET

    วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป (ปวช.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.ชลธิชา โยธาราษฎร์ ร.ร.สรรพวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ น.ส.ธันยชนก อภินันท์โชติ ว.อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล นายอดิศร บุญมาเลิศ และนายศิรากร คำบอน

    ว.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

    วิชาการบัญชี (ปวช.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.ธวัลรัตน์ มารินสุ ร.ร.สรรพวิทยาคม

    วิชาการขาย-การตลาด-ธุรกิจค้าปลีก (ปวช.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.สุทธิดา เพชรอินทร์ ว.อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

    วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.ทิพวรรณ จันทา ร.ร.สรรพวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ น.ส.อรุณกมล หนูสวัสดิ์ ว.อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

    วิชาเครื่องกล-เครื่องกลโรงงานและซ่อมบำรุง (ปวช.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายกฤษณะ จันทรประสาท ว.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

    วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายศักดิ์ชัย ต่อมกระโทก ว.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

    วิชาการก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตย์-สำรวจ (ปวช.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายขจรศักดิ์ ขจรจิตต์ ว.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

    วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป (ปวส.2)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายสรวิศ เที่ยงธรรม ว.อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น.ส.นัยน์ปพร ทวีสุขยิ่งเจริญ ว.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

    วิชาการบัญชี (ปวส.2)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.วนัชดา ทองรักษ์ ว.อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

    วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.2)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายสรวิศ เที่ยงธรรม ว.อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น.ส.ลภัสธร พวงตะคุ ว.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

    วิชาเครื่องกล-เครื่องกลโรงงานและซ่อมบำรุง (ปวส.2)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายสุวัจน์ อำชัยภูมิ ว.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

    วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.2)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายภราดร เชยชื่นทรวง ว.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

    วิชาสามัญ 9 วิชา

    วิชาสามัญ 7 วิชา (สายวิทย์)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.นัทธมน ศรีวิชัย ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง นายปฎิพัทธ์ เขื่อนสุวงค์ ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ นายณัฐภัทร สุนทรโฆษิต ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น.ส.ชนกานต์ เทศวัฒนา ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    วิชาสามัญ 5 วิชา (สายศิลป์)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายธีรพงศ์ จันทร์เกตุ ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง น.ส.สุพิทชา เคนดี ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ น.ส.ปริณดา จันทาพูน ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    GAT / PAT

    GAT (ความถนัดทั่วไป)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายรชฏมงคล คำเจริญ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง น.ส.ฐิติกาณฑ์ โภคาวัฒนกุล ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.จีรวรรณ นาจทรง ร.ร.นาแกวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ น.ส.อาทิตยา มณีน้อย ร.ร.ท่าชนะ

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น.ส.อภิชญา ฤทัยรัตนะเมธา ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดชุมพร น.ส.น้ำชน ตัณศิลา ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดตาก น.ส.สุภาวดี เดจา, นายปาณัสม์ พรมวงป้อ และน.ส.ดวงแก้ว เสริมโชคนิรันดร์

    ร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนราธิวาส นายดิรฮัม เจ๊ะหะ ร.ร.ธรรมสตัมภ์วิทยา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด น.ส.วรรณรดา แซ่เล้า ร.ร.การกุศลวัดบ้านก่อ

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี พระอัครเดช ศรีเรือง ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุทัยธานี น.ส.สายสุภางค์ กลขุนทด และน.ส.เบญจวรรณ สมสูตร ร.ร.การุ้งวิทยาคม

    PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายณัฐวุฒิ บุญเรือง ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง น.ส.ฐิติกาณฑ์ โภคาวัฒนกุล ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.วิชชุดา รองฤทธิ์ ร.ร.นาแกวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ น.ส.อัญชิสา อินทรสุภา ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น.ส.พัทธ์ธีรา ธีระวัฒนานนท์ ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดตาก นายปาณัสม์ พรมวงป้อ และนายณัฐพล การังใจ ร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี น.ส.อารยา เจริญสุข ร.ร.ท่าชนะ

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุทัยธานี น.ส.สายสุภางค์ กลขุนทด ร.ร.การุ้งวิทยาคม

    PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.ชยิสรา ฝังกิจ ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง น.ส.อาทิตยา แดงเขียน ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ นายพงศกร พาลมูล ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.วรรณรดา แซ่เล้า ร.ร.การกุศลวัดบ้านก่อ

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น.ส.พัทธ์ธีรา ธีระวัฒนานนท์ ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดตาก น.ส.ภัณฑิรา วนาไผท ร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี น.ส.สุพัตรา ชูโชติ ร.ร.ท่าชนะ

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู น.ส.วิชชุดา รองฤทธิ์ ร.ร.นาแกวิทยา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุทัยธานี น.ส.กนกภรณ์ สุขแพทย์ ร.ร.การุ้งวิทยาคม

    PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.ฐิติกาณฑ์ โภคาวัฒนกุล ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ นายอัศรากรณ์ ก้อนแก้ว ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ น.ส.ธัญพิศิษฐ สมเกตุ ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล นายปณิธิ ธรรมวรดุสิต ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี น.ส.หฤทัย แสงเพ็ชร์ ร.ร.ท่าชนะ

    PAT 4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.รชนิศ ขนอม ร.ร.ท่าชนะ

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ นายสิรภพ บัวพัฒน์ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดชุมพร น.ส.ชินวีร์ วิวรรธน์ธนกุล ร.ร.ศรียาภัย

    PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.กรรณภิรมย์ คลี่บำรุง ร.ร.ท่าชนะ

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง นายณรงค์เดช บุญมีรอด ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ นายชินพัฒน์ นามเจิง ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.จีรวรรณ นาจทรง ร.ร.นาแกวิทยา

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น.ส.ชานิการ์ นาคแก้ว ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดชุมพร น.ส.ศุภิสรา สุขศรี ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดตาก นายบุญช่วย อาชาสุคนธ์ ร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี ส.ณ.ไพบูลย์ พลฤทธิ์ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุทัยธานี น.ส.อารีรัตน์ จันทร ร.ร.การุ้งวิทยาคม

    PAT 6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.ญาณิศา เพชรนิล ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง น.ส.กนกภรณ์ สุขแพทย์ ร.ร.การุ้งวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ น.ส.รัตนวรรณ อินต๊ะแก้ว ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น.ส.พลอยไพลิน แซ่ตั้ง ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุพรรณบุรี นายทศพร ผิวบุตรดี ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาครินต์ ถาวรสังข์ ร.ร.ท่าชนะ

    PAT 7 (ความถนัดทางภาษาอังกฤษ)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ น.ส.พลอยแท้ ภาวัตโภควินท์ ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง น.ส.กุลนิษฐ์ หงษ์เวียงจันทร์ ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ นายภาณุพงษ์ พุดเหียง ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ นายธีรภัทร์ สังข์ไชย ร.ร.ท่าชนะ

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดชุมพร น.ส.ขวัญดาว อมรอนันตธน ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุทัยธานี น.ส.โสธิตา รุ่งสกุล ร.ร.การุ้งวิทยาคม

    PRE O-NET

    O-NET (ป.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ญ.วิชญาดา คงเกิด ร.ร.ราชวัตรวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง ด.ช.ปองคุณ ยาสมุทร ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ด.ช.เมธาสิทธิ์ วรุณพงศ์ปกรณ์ ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด.ญ.ทักษอร วันครรชิต ร.ร.เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก ด.ญ.จินต์จุฑา พุ่มนิคม ร.ร.รุ่งโรจน์วิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ด.ญ.ณัฐกฤตา ขวัญรอด ร.ร.วัดบ้านส้อง

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ด.ช.อัศราวุฒิ แสงคอง ร.ร.โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครราชสีมา ด.ญ.บุญญาพร อินทร์สุข ร.ร.อนุบาลบัณฑิตน้อย

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ญ.ชนกนันท์ ชาญณรงค์ ร.ร.อุดมปัญญาจารย์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดปทุมธานี ด.ญ.พรนภัส ทองฉิม ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด.ญ.บุณยานุช นาคโนทศ ร.ร.อนุบาลณัฐนรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ด.ญ.สุพัชชา ทิพย์แดง ร.ร.เทศบาลสันป่ายางหลวง

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ด.ญ.ปริญญา พัฒนา ร.ร.ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสิงห์บุรี ด.ญ.อิศราภรณ์ กิตติภัค ร.ร.กวดวิชาคณิตวิเคราะห์ สิงห์บุรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี ด.ญ.อนันตญา ไตรยพันธุ์ ร.ร.พันธกิจวิทยา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุบลราชธานี ด.ญ.ภูริชญา ชมภูพื้น ร.ร.เซนต์เอเมลี

    O-NET (ป.6)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ญ.ณัฐกฤตา ศรีน้อย ร.ร.วัดบ้านส้อง

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง ด.ญ.พัชร์ณิษา เจดีย์ ร.ร.กวดวิชาคณิตวิเคราะห์ สิงห์บุรี

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ด.ญ.ศิระษา ขันแก้ว ร.ร.เทศบาลสันป่ายางหลวง

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด.ช.พชร สุทธาโรจน์ ร.ร.พัฒนาปัญญา

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก ด.ญ.กาญจนา กลิ่นประดิษฐ

    ร.ร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด.ญ.นพดา ศุกระมูล ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ด.ช.ปฐวี เตรัตน์ ร.ร.ปัญจทรัพย์ มีนบุรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดกำแพงเพชร ด.ช.นภสินธุ์ เย็นจิตร ร.ร.บ้านท่าตะคร้อ

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ด.ช.อภิชัย ลุงต๊ะ ร.ร.บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดตรัง ด.ญ.กิตติยาดา รุ่งแก้ว ร.ร.บุญเหลือเกื้อคง

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครพนม ด.ญ.ธัญรตา วงศ์เข็มมา ร.ร.เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครราชสีมา ด.ญ.ธนันดา เต็มกระโทก ร.ร.อนุบาลบัณฑิตน้อย

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ญ.เกศศิรินทร์ ชุมแสง ร.ร.อุดมปัญญาจารย์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครสวรรค์ ด.ญ.จรรยาพร สีทอง ร.ร.วัดเวฬุวัน

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนราธิวาส ด.ญ.ดุสิตา จันทระ ร.ร.เกษมทรัพย์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก ด.ช.ธนกร ด้วงสุวรรณ ร.ร.บ่อวิทยบางระกำ

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด.ญ.ศุภสิริ ผลเพิ่ม ร.ร.อนุบาลณัฐนรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดระนอง ด.ญ.ปิยะฉัตร จันทรวิจิตร ร.ร.หมิงซิน

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดระยอง ด.ญ.สุวพัชร มีสบาย ร.ร.วัดยายดา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ด.ช.รัชชานนท์ พันธุรัตน์ ร.ร.ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล ด.ญ.ปาลิน เส็มสัน ร.ร.อนุบาลทักษิณสยาม

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี ด.ญ.สุจิณณา โพธิ์สีทอง ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุบลราชธานี ด.ช.สิริวัฒน์ ปจิธานัง ร.ร.เซนต์เอเมลี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดบึงกาฬ ด.ช.นันทภพ ระหารนอก ร.ร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

    O-NET (ม.3)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ญ.พิมพ์ลภัส แป้งอ่อน ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง ด.ญ.ยุพา ชะโลทอน ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ น.ส.รัตนา ชีหมื่อ ร.ร.โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายคุปต์ เอ็ดวาร์ด ไฟเฟอร์ ร.ร.พัฒนาปัญญา

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก น.ส.ภัสสุฎา น้อยคำมี ร.ร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด.ญ.สาวินี กอรัตนโชค ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร ด.ญ.ภัทรนันท์ ตงสาลี ร.ร.ราชินีบน

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครราชสีมา ด.ช.วัชรากร สินครบุรี ร.ร.อนุบาลบัณฑิตน้อย

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกรวิชญ์ พัดลับ ร.ร.อนุสรณ์พรสวัสดิ์

    O-NET (ม.6)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ นายเนติธร เต็มอุ่น ร.ร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง น.ส.กาญจนี ขำหินลาด ร.ร.ดอนคาวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.วราภรณ์ ปรินทอง ร.ร.นาแกวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ น.ส.น้ำชน ตัณศิลา ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร นายภัทรภูมิ ตงสาลี ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนราธิวาส น.ส.มาซีเตาะ สะนิ ร.ร.ธรรมสตัมภ์วิทยา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี ส.ณ.คมกริช ขันรัฐบาล ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี

    PRE N.T.

    N.T.(ป.1)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ช.พงศ์พล สิงห์อุปโป ร.ร.พันธกิจวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง ด.ญ.อิ่มรัก กลิ่นมณฑา ร.ร.กวดวิชาคณิตวิเคราะห์ สิงห์บุรี

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ด.ญ.ทัชศมณฑน์ เจ้าเจ็ด ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ด.ช.กานต์พิชชา เทพฉิม ร.ร.วัดบ้านส้อง

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด.ช.ธีรณัฐ เมฆแสน ร.ร.ราชวัตรวิทยา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ญ.พัฒก์สิญา ใจรังษี ร.ร.อุดมปัญญาจารย์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด.ญ.ณัฐธิดา สุนันทิพ ร.ร.อนุบาลณัฐนรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ด.ญ.จันทิมา ปฏิบัติธรรมนิจ ร.ร.เทศบาลสันป่ายางหลวง

    N.T.(ป.2)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ญ.ปุญญิศา ใจสบาย ร.ร.อุดมปัญญาจารย์

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง ด.ญ.ณัชฑิฌา สำแดงภัย ร.ร.กวดวิชาคณิตวิเคราะห์ สิงห์บุรี

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ด.ญ.อุมารินทร์ ขานหัวโทน ร.ร.เทศบาลสันป่ายางหลวง

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด.ญ.พิมพ์ชญาณ์ นิลรัตน์ ร.ร.เซนต์เอเมลี

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด.ช.ภัควัฒน์ ภัคพัชรีรัตน์ ร.ร.สุธรรมศึกษา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด.ญ.วรัญญา ศิริราช ร.ร.อนุบาลณัฐนรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด.ญ.พิมพ์ไพลิน แก้วสุขสุด ร.ร.วัดบ้านส้อง

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี ด.ญ.เอลิซาเบธ ซาวเออร์ ร.ร.พันธกิจวิทยา

    N.T.(ป.4)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ญ.ชนัญนิตฏ์ รัตนศิริพงษา ร.ร.กวดวิชาคณิตวิเคราะห์ สิงห์บุรี

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ด.ญ.อธิษฐาน ศรีลี่ ร.ร.เทศบาลสันป่ายางหลวง

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด.ญ.ภูมิใจ ศรีสังข์ ร.ร.พันธกิจวิทยา

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ด.ญ.พริมรตา ศิริรัตน์ ร.ร.วัดบ้านส้อง

    อันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด.ช.ฐณะวัฒน์ วรรณดี ร.ร.สุธรรมศึกษา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดตรัง ด.ญ.วันวิสาข์ กรรมโชติ ร.ร.บุญเหลือเกื้อคง

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ญ.ชญาดา ช่วยสงค์ ร.ร.อุดมปัญญาจารย์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด.ช.อุดมพร พานอนันต์ ร.ร.อนุบาลณัฐนรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุบลราชธานี ด.ญ.อัจฉรียา กาคำผุย ร.ร.เซนต์เอเมลี

    N.T.(ป.5)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ญ.อุษณิษา อุทัยนาง ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย

    อันดับที่ 1 ของภาคกลาง ด.ญ.อรณัฐ เร้าสูงเนิน ร.ร.กวดวิชาคณิตวิเคราะห์ สิงห์บุรี

    อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ด.ญ.เขมิกา สุยา ร.ร.เทศบาลสันป่ายางหลวง

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด.ช.ปพนธีร์ ศรีวงศ์ชัย ร.ร.เซนต์เอเมลี

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ด.ญ.ธัญญธร อินทสโร ร.ร.วัดบ้านส้อง

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดตรัง ด.ญ.นิจวรา คงทอง ร.ร.บุญเหลือเกื้อคง

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ช.วัชรเกียรติ พุทธิพงษ์ ร.ร.อุดมปัญญาจารย์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ด.ญ.ทิพบุปผา น้อยหา ร.ร.อนุบาลณัฐนรี

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี ด.ช.สิทธิโชค โคตรมูล ร.ร.พันธกิจวิทยา

    N.T.(ม.1)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ญ.นิศารัตน์ แสงสุวรรณ ร.ร.ศรียาภัย

    อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด.ช.วชิรกูล นาถาดทอง ร.ร.พันธกิจวิทยา

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ญ.ลิยานา หะยีมุยดา ร.ร.อนุสรณ์พรสวัสดิ์

    N.T.(ม.2)

    อันดับที่ 1 ของประเทศ ด.ช.สุประวีณ์ เรกะสันต์ ร.ร.เซนต์เอเมลี

    อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ด.ช.ปิยะมินทร์ ศรีไพรินทร์ ร.ร.อนุสรณ์พรสวัสดิ์

    อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุดรธานี ด.ญ.สมิตา เล็กวงษ์ ร.ร.พันธกิจวิทยา

บริษัทมีรางวัลมอบให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่สอบติดอันดับระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ดังนี้

 

                รางวัลที่ได้รับ

 

ระดับของรางวัล

นักเรียนได้รับ

โรงเรียนได้รับ

ผู้ประสานงานได้รับ

1. รางวัลระดับประเทศ

   (ให้เฉพาะผู้ที่ทำคะแนน

   ได้อันดับที่ 1 ของ

   ประเทศเท่านั้น)

1. ทุนการศึกษา 1,000 บาท

   (สำหรับสอบวิชาเดียว)   

   ทุนการศึกษา 1,500 บาท 

   (สำหรับสอบหลายวิชา)

2. เกียรติบัตรชมเชย

โล่เกียรติยศ

เกียรติบัตรชมเชย

2. รางวัลระดับภูมิภาค

   (แยกออกเป็น 6 ภูมิภาค

   เหนือ-ใต้-กลาง- 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ-

   ตะวันออก-

   กรุงเทพฯ ปริมณฑล)

1. ของขวัญ

2. เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชยใส่ในกรอบรูป-วิทยาศาสตร์

เกียรติบัตรชมเชย

3. รางวัลระดับจังหวัด

   (รวม 77 จังหวัด)

1. ของขวัญ

2. เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชย

 

    หากโรงเรียน หรือคุณครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือนักเรียน สนใจที่จะทำโล่เกียรติยศ กรอบรูปวิทยาศาสตร์

    เกียรติบัตรชมเชย เพิ่มเติม ทางบริษัทยินดีที่จะช่วยจัดทำเพิ่มเติมให้ (โดยโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)     

    เพียงแต่โรงเรียนนั้นมีนักเรียนสอบติดอันดับที่ 1-10 ของประเทศ หรือของภูมิภาค หรือของจังหวัด ในแต่ละ

    โครงการเท่านั้น หากสนใจจะจัดทำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อบริษัทได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562