+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

อันดับที่ 1-3 pre nt 2564

13/03/2018

บริษัท นิว ไอคิว เซ็นเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม

รายชื่อคนเก่ง อันดับ 1-3 ของประเทศ

โครงการ PRE NT ประจำปีการศึกษา 2564

บริษัท นิว ไอคิว เซ็นเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครสอบที่ทำได้คะแนนได้ยอดเยี่ยม ในอันดับที่ 1-3 ของประเทศ

ในโครง PRE NT ทุกสายชั้น ดังนี้ PRE NT ป.1 PRE NT ป.2 PRE NT ป.4 PRE NT ป.5 PRE NT ม.1 PRE NT ม.2

             
N T ประถมศึกษา ปีที่ 1          
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด อันดับประเทศ คะแนนเต็ม 75 คะแนน
เด็กหญิง ชลิดา เงาอำพันไพฑูรย์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 70
เด็กชาย ปกรณ์ ละอองนวล ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 2 69
เด็กหญิง พิมพ์ณดา จู้มณฑา อนุบาลชุมพร ชุมพร 2 69
             
             
N T ประถมศึกษา ปีที่ 2          
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด อันดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เกื้อรุ่ง อนุบาลพัทลุง พัทลุง 1 88
เด็กหญิง ธนัตชนก อุดมวงศ์ทรัพย์ ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 2 85
เด็กหญิง ชัญญา โภควัตเวโรจน์ ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 3 84
             
             
N T ประถมศึกษา ปีที่ 4          
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด อันดับประเทศ คะแนนเต็ม 145 คะแนน
เด็กชาย กิตติ์ธีธัช พิทักษ์สังข์ หนองบัววิทยายน หนองบัวลำภู 1 126
เด็กหญิง นูรอาลิชา และโกะ อนุบาลยะลา ยะลา 2 124
เด็กชาย ดช นาบีล บุญทวี อนุบาลปัตตานี ปัตตานี 3 118
             
             
N T ประถมศึกษา ปีที่ 5          
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด อันดับประเทศ คะแนนเต็ม 145 คะแนน
เด็กหญิง กุลปริยา สมบัติ อนุบาลชุมพร ชุมพร 1 93
เด็กชาย พิสิษฐ์ บุ่ยทวีทรัพย์ อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต 1 93
เด็กหญิง จิตรทิพย์ ว่องทรงเจริญ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 3 92
เด็กหญิง พิสชา ทัพนันตกุล อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นครศรีธรรมราช 3 92
             
             
N T มัธยมศึกษา ปีที่ 1          
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด อันดับประเทศ คะแนนเต็ม 190 คะแนน
เด็กชาย สุรบดินทร์ บุญถนัด มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 1 110
เด็กชาย สุภเวช ชื่นเชาว์กิจ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 2 101
เด็กชาย ธาดาพงษ์ เรืองจันทร์ มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 3 87
             
N T มัธยมศึกษา ปีที่ 2          
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด อันดับประเทศ คะแนนเต็ม 190 คะแนน
เด็กหญิง รัชนีพร สุผา มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 1 85
นาย พุทธสวัส สุริยรังษี มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 2 72
เด็กหญิง ติชิลา ตันมีแก้ว มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 3 71