+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 3

13/03/2018

จากการประกาศผลการสอบคัดเลือก ระบบ TCAS รอบ 3 และเกิดข้อโต้แย้งกรณีนักเรียนจานวนหนึ่งที่ได้รับ การคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ส่งผลให้ที่นั่งในสาขาอื่นว่างลง และมหาวิทยาลัยจะได้จานวนรับเข้าไม่ครบตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติทั้งมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่สมัคร
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาประโยชน์ของนักเรียน จึงกาหนดแนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 ดังนี้

1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเพิ่มการ Clearing house (CH) ในรอบ 3 เป็น 2 ครั้ง คือ CH3/1 และ CH3/2 โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ตามปฏิทิน การดาเนินการ
วันเดือนปี
การดาเนินการ
1-3 มิถุนายน 2561
นักเรียนเข้าดาเนินการเลือกในระบบ Clearing house ครั้งที่ CH3/1
4 มิถุนายน 2561
ทปอ.ส่งจานวนที่นั่งว่างให้กับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเพิ่มเติมสาหรับครั้งที่ CH3/2
5 มิถุนายน 2561
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ CH3/1 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าระบบ Clearing house ครั้งที่ CH3/2 ให้ทปอ. และประกาศรายชื่อทาง website ของสถาบันอุดมศึกษา
6 มิถุนายน 2561
13.00 น. ระบบ Clearing house ครั้งที่ CH3/2 เปิดให้นักเรียนเข้าดาเนินการเลือก
7 มิถุนายน 2561
18:00 น. ระบบ Clearing house ครั้งที่ CH 3/2 ปิด
8 มิถุนายน 2561
12.00 น. ทปอ. ส่งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ CH 3/2 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์
10-11 มิถุนายน 2561
นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ CH3/1 และ CH3/2 สอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา
12 มิถุนายน 2561
สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
14 มิถุนายน 2561
ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

ประกาศฉบับที่ 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

2. การดาเนินการสาหรับนักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อดาเนินการต่อได้ดังนี้
(1) ยืนยันสิทธิ์
(2) ไม่ยื่นยันสิทธิ์ใน 3 กรณีจะถือว่านักเรียนขอสละสิทธิ์ได้แก่
- “สละสิทธิ์/Decline”
- “ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตาม CH3/1”
- “ไม่เข้าทาการใดๆ ในระบบ”
อย่างไรก็ตามการสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ในรอบ CH3/1 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชานั้นๆ อีก ในรอบ CH3/2 แต่จะมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาที่มีการคัดเลือกเพิ่มเติมใน CH3/2 ตามจานวนที่ตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนแล้วเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนได้รับการประกาศชื่อคัดเลือกจานวน 2 สาขาวิชาในรอบ CH3/1 แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์นั้น นักเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบ CH3/2 ไม่เกิน 2 สาขาวิชาที่เหลือเท่านั้น
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
30 พฤษภาคม 2561

ที่มา : http://www.cupt.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98-3/