+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

ประกาศส่งรางวัลสำหรับนักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับรางวัล

12/03/2018

รางวัลทุนการศึกษา
เกียรติบัตรชมเชย
กรอบวิทย์ และ โล่
เกียรติยเองศที่บริษัท
นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์
จำกัด  จัดทำเพื่อมอบให้แก่นักเรียน
และ โรงเรียน ที่ได้รับรางวัล  จากการเข้าร่วมสอบทุกโครงการ STEM, GAT-PAT , วิชาสามัญ 9 วิชา , N-NET , B-NET , O-NET
เรียบร้อยแล้ว