+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

กำหนดการสอบของ นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์

13/03/2018

กำหนดการสอบของ นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์

ประจำปีการศึกษา 2567

1. โครงการพัฒนาศักยภาพรายวิชา (S.T.E.M.) สอบเป็นรายวิชา มีให้เลือกสอบ 4 วิชา

   1.1 วิทยาศาสตร์ (SCIENCE)               1.2 ภาษาไทย (THAI)

   1.3 ภาษาอังกฤษ      (ENGLISH)         1.4 คณิตศาสตร์ (MATHEMATICS)

   สำหรับนักเรียนสายชั้น ป.1 - ป.2 - ป.3 - ป.4 - ป.5 - ป.6 - ม.1 - ม.2 และ ม.3

   ค่าสมัครสอบ เพียงวิชาละ 50 บาท

   กำหนดการสอบ วันที่ วันที่ 23 หรือ 24 หรือ 25 หรือ 26 สิงหาคม 2567

   รางวัลที่จะมอบให้

   นักเรียน ผู้ที่ทำคะแนนได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ในแต่ละวิชา จะได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย

   โรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศ

   ครูผู้ประสานงาน จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการดีเด่น

2. โครงการทดสอบ (PRE A-LEVEL)

   สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 - ม.5 - ม.6

   ข้อสอบแยกเป็น 8 วิชา คือ

   2.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัสวิชา 61) 2.2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รหัสวิชา 63)

   2.3 ฟิสิกส์ (รหัสวิชา 64)                        2.4 เคมี (รหัสวิชา 65)

   2.5 ชีววิทยา (รหัสวิชา 66)                     2.6 สังคมศึกษา (รหัสวิชา 70)

   2.7 ภาษาไทย (รหัสวิชา 81)                   2.8 ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 82)

   ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

   กำหนดการสอบ วันที่ 13 หรือ 14 หรือ 15 หรือ 16 กันยายน 2567

   รางวัลที่จะมอบให้

   นักเรียน ผู้ที่ทำคะแนนได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ในแต่ละวิชา จะได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย

   โรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศ

   ครูผู้ประสานงาน จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการดีเด่น

3. โครงการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (PRE TGAT) และความถนัดทางวิชาชีพ-วิชาการ (PRE TPAT)

   สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 - ม.5 - ม.6

   มีข้อสอบให้เลือกสอบทั้งหมด 6 วิชา คือ

   3.1 ความถนัดทั่วไป (TGAT)(รหัสวิชา 90)

   3.2 วิชาเฉพาะ ก.ส.พ.ท. (TPAT 1)(รหัสวิชา 10)

   3.3 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (TPAT 2)(รหัสวิชา 20)

   3.4 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT 3)(รหัสวิชา 30)

   3.5 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (TPAT 4)(รหัสวิชา 40)

   3.6 ความถนัดครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ (TPAT 5)(รหัสวิชา 50)

   ค่าสมัครสอบ วิชาละ 140 บาท

   กำหนดการสอบ วันที่ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ตุลาคม 2567

   รางวัลที่จะมอบให้

   นักเรียน ผู้ที่ทำคะแนนได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ในแต่ละวิชา จะได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย

   โรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศ

   ครูผู้ประสานงาน จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการดีเด่น

4. โครงการทดสอบความรู้ทางด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET)

   สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

   (ข้อสอบแยกออกเป็น 2 ชุด ตามระดับชั้นเรียนของนักศึกษา คือ ปวช. และ ปวส.)

   มีช้อสอบให้เลือกสอบทั้งหมด 5 วิชา คือ

   4.1 ข้อสอบวัดสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

   4.2 ข้อสอบวัดมาตรฐาน + คุณวุฒิ ทางวิชาชีพ (แยกตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน) ดังนี้

        4.2.1 สาขาช่างยนต์

        4.2.2 สาขาช่างไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์

        4.2.3 สาขาการเงินและการบัญชี

        4.2.4 สาขาคอมพิวเตอร์และพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์

   ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

   กำหนดการสอบ วันที่ 22 หรือ 23 หรือ 24 หรือ 25 พฤศจิกายน 2567

   รางวัลที่จะมอบให้

   นักเรียน ผู้ที่ทำคะแนนได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ในแต่ละวิชา จะได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย

   โรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศ

   ครูผู้ประสานงาน จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการดีเด่น

5. โครงการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET)

   นักเรียนทุกคนต้องสอบรวม 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

   ข้อสอบแยกออกเป็น 3 ชุด คือ

   5.1 O-NET (ป.6) ค่าสมัครสอบคนละ 180 บาท

   5.2 O-NET (ม.3) ค่าสมัครสอบคนละ 190 บาท

   5.3 O-NET (ม.4-5-6) ค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท

   กำหนดการสอบ วันที่ 20 หรือ 21 หรือ 22 หรือ 23 ธันวาคม 2567

   รางวัลที่จะมอบให้

   นักเรียน ผู้ที่ทำคะแนน (รวมทุกวิชา) ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ในแต่ละสายชั้น จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย

   โรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศ

   ครูผู้ประสานงาน จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการดีเด่น

6. โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (PRE N.T.)

   สำหรับนักเรียนสายชั้น ป.1 - ป.2 - ป.3 - ป.4 - ป.5 - ม.1 และ ม.2

   6.1 N.T.(ป.1) สอบรวม 3 วิชา คือ คณิต - ไทย - วิทย์ ค่าสมัครสอบคนละ 120 บาท

   6.2 N.T.(ป.2) สอบรวม 4 วิชา คือ คณิต - ไทย - วิทย์ และสังคม ค่าสมัครสอบคนละ 150 บาท

   นักเรียนสายชั้น ป.3 - ป.4 - ป.5 - ม.1 และ ม.2 ต้องสอบรวม 5 วิชา คือ คณิต - ไทย - วิทย์ - อังกฤษ และสังคม

   6.3 N.T.(ป.3) ค่าสมัครสอบคนละ 170 บาท

   6.4 N.T.(ป.4) ค่าสมัครสอบคนละ 170 บาท

   6.5 N.T.(ป.5) ค่าสมัครสอบคนละ 180 บาท

   6.6 N.T.(ม.1) ค่าสมัครสอบคนละ 190 บาท

   6.7 N.T.(ม.2) ค่าสมัครสอบคนละ 190 บาท

   กำหนดการสอบ วันที่ 17 หรือ 18 หรือ 19 หรือ 20 มกราคม 2568

   รางวัลที่จะมอบให้

   นักเรียน ผู้ที่ทำคะแนน (รวมทุกวิชา) ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ในแต่ละสายชั้น จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย

   โรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศ

   ครูผู้ประสานงาน จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการดีเด่น