+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ STEM

13/03/2018

(โครงการพัฒนาศักยภาพในวิชาวิทย์ - คณิต - ไทย - อังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีวิชารายย่อยที่ให้ร่วมสอบรวม 4 วิชา คือ

          1. คณิตศาสตร์  สายชั้น ป.1 - ป.2 - ป.3 - ป.4 - ป.5 - ม.1 - ม.2 - ม.3

          2. วิทยาศาสตร์ สายชั้น ป.1 - ป.2 - ป.3 - ป.4 - ป.5 - ม.1 - ม.2 - ม.3

          3. ภาษาไทย     สายชั้น ป.1 - ป.2 - ป.3 - ป.4 - ป.5 - ม.1 - ม.2 - ม.3

          4. ภาษาอังกฤษ สายชั้น ป.3 - ป.4 - ป.5 - ม.1 - ม.2 - ม.3

 วันสอบ เสาร์/อาทิตย์ที่ 8/9 ก.พ. 63

ค่าสมัครสอบ วิชาละ 35 บาท

 

รางวัลและทุนการศึกษา ทุกวิชาที่จัดสอบและทุกสายชั้นจะมีทุนการศึกษาและรางวัล

                                 มอบให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อชี้ให้ครูผู้สอนได้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการในแต่ละวิชาของนักเรียนแต่ละคนของท่าน

          2. เพื่อให้ครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการของโรงเรียนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน

           ในแต่ละวิชา

          3. เพื่อใช้ข้อมูลจากการทดสอบวางแนวทางในการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน

           และของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

          ขอเชิญชวนโรงเรียน คุณครูผู้สอน ฝ่ายวิชาการ ผู้ปกครอง และนักเรียน สมัครเข้าร่วมสอบ

โดยพร้อมเพรียงกัน สนใจกรุณาติดต่อที่

 

บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 02-4273139 FAX 02-4273138 มือถือ 081-9217985

ID Line : kaewnewiq

FaceBook : นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์

Email : Kaewiq@hotmail.com

: newiqcenterthai@yahoo.com

 Website : www.newiqcenter.com

ที่มา :