นิวไอคิวเซ็นเตอร์-ผู้นำการทดสอบทางวิชาการ
หัวข้อ
หน้าแรก
คิดจะทดสอบนักเรียน
โครงการทดสอบ
กิจกรรม
บริการ
ตรวจสอบคะแนน
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 2
สมาชิกล่าสุด: webmaster
โครงการทดสอบปีการศึกษา 2559

โครงการทดสอบปีการศึกษา 2559

วิชา วันที่สอบ


ลักษณะข้อสอบ

1. ความถนัดทั่วไป (GAT)

3-4 ก.ย. 59

ตอนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

ตอนที่ 2 (ภาษาไทย) อ่านบทความแล้วตอบคำถามตามที่โจทย์กำหนด จำนวน 40 ข้อ (หนึ่งข้ออาจตอบได้หลายคำตอบ)

ปรนัย 4 ตัวเลือก 25 ข้อ อัตนัย (คำนวณหาคำตอบ) 20 ข้อ
รวม 45 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 25 ข้อ อัตนัย (คำนวณหาคำตอบ) 20 ข้อ
รวม 45 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 35 ข้อ อัตนัย (เขียนภาพ ออกแบบ หรือทำตามคำสั่ง) 10 ข้อ รวม 45 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 50 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 35 ข้อ อัตนัย (เขียนภาพ ออกแบบ หรือทำตามคำสั่ง) 10 ข้อ รวม 45 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ข้อ
2. ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
4. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
5. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
6. ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
7. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
8. ความถนัดทางภาษาอังกฤษ (PAT 7)
9. วิชาสามัญ 9 วิชา(ADMISSION รับตรง) สอบ 9 วิชา
• (สายวิทย์) สอบรวม 7 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
• (สายศิลป์) สอบรวม 5 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์พื้นฐาน-ศิลป์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน-ศิลป์
26-27 พ.ย. 59

แนวข้อสอบเป็นแบบมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

10. PRE V-NET (ปวช. ปวส.) ข้อสอบมี 2 ชุด
ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานทั่วไป
ชุดที่ 2 ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ (แยกข้อสอบออกตามประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เรียน)
17-18 ธ.ค. 59

แนวข้อสอบเป็นแบบ ส.ท.ศ.เพื่อเตรียมตัวนักเรียนก่อนสอบจริง

11. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ชั้น ม.4-ม.5-ม.6 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
12. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ชั้น ม.3 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
13. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ชั้น ป.6 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
14. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ชั้น ป.3 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
15. PRE N.T. (ป.1) สอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ 21-22 ม.ค. 60

แนวข้อสอบคล้ายคลึงกับข้อสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาของ ส.พ.ฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

16. PRE N.T. (ป.2) สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
17. PRE N.T. (ป.4) สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
18. PRE N.T. (ป.5 ม.1 และม.2) สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (ข้อสอบแยกเป็น 2 ชุด ตามสายชั้น ม.1 และ ม.2)