นิวไอคิวเซ็นเตอร์-ผู้นำการทดสอบทางวิชาการ
หัวข้อ
หน้าแรก
คิดจะทดสอบนักเรียน
โครงการทดสอบ
กิจกรรม
บริการ
ตรวจสอบคะแนน
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้กำลังใช้งาน
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 2
สมาชิกล่าสุด: webmaster
กิจกรรม

กิจกรรม
กำหนดการรับสมัครสอบในแต่ละโครงการ

โครงการ/วิชา สำหรับ
นักเรียนชั้น
วัน-เวลา ค่าสมัคร (บาท) รับสมัครถึง

1. ความถนัดทั่วไป (GAT)

ม.4-ม.5-ม.6 3-4 ก.ย. 59 80 31 ส.ค. 59

2. ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

ม.4-ม.5-ม.6 3-4 ก.ย. 59 80 31 ส.ค. 59

3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

ม.4-ม.5-ม.6 3-4 ก.ย. 59 80 31 ส.ค. 59

4. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

ม.4-ม.5-ม.6 3-4 ก.ย. 59 80 31 ส.ค. 59

5. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

ม.4-ม.5-ม.6 3-4 ก.ย. 59 80 31 ส.ค. 59

6. ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

ม.4-ม.5-ม.6 3-4 ก.ย. 59 80 31 ส.ค. 59

7. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6)

ม.4-ม.5-ม.6 3-4 ก.ย. 59 80 31 ส.ค. 59

8. ความถนัดทางภาษาอังกฤษ (PAT 7)

ม.4-ม.5-ม.6 3-4 ก.ย. 59 80 31 ส.ค. 59

9. วิชาสามัญ 9 วิชา(ADMISSION รับตรง) สอบ 9 วิชา

  • (สายวิทย์) สอบรวม 7 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
  • (สายศิลป์) สอบรวม 5 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์พื้นฐาน-ศิลป์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน-ศิลป์
ม.4-ม.5-ม.6 1-2 ต.ค. 59 150 30 ก.ย. 59

10. PRE V-NET (ปวช. ปวส.) ข้อสอบมี 2 ชุด
(ชุดที่ 1) ความรู้พื้นฐานทั่วไป
(ชุดที่ 2) ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ (แยกข้อสอบออกตามประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เรียน)

ปวช. และปวส. 26-27 พ.ย. 59 150 20 พ.ย. 59

11. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ชั้น ม.4-ม.5-ม.6 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ม.4-ม.5-ม.6 17-18 ธ.ค. 59 140 14 ธ.ค. 59

12. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ชั้น ม.3 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ม.3 17-18 ธ.ค. 59 130 14 ธ.ค. 59

13. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ชั้น ป.6 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ป.6 17-18 ธ.ค. 59 110 14 ธ.ค. 59

14. การทดสอบขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ชั้น ป.3 สอบครบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ป.3 17-18 ธ.ค. 59 100 14 ธ.ค. 59

15. PRE N.T. (ป.1) สอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์

ป.1 21-22 ม.ค. 60 75 18 ม.ค. 60

16. PRE N.T. (ป.2) สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

ป.2 21-22 ม.ค. 60 90 18 ม.ค. 60

17. PRE N.T. (ป.4) สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

ป.4 21-22 ม.ค. 60 100 18 ม.ค. 60

18. PRE N.T. (ป.5) สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ป.5
21-22 ม.ค. 60 110 18 ม.ค. 60
19. PRE N.T. (ม.1 และ ม.2) สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (ข้อสอบแยกเป็น 2 ชุด คือ ม.1 และ ม.2) ม.1
ม.2
21-22 ม.ค. 60 120 18 ม.ค. 60