+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

โครงการทดสอบของ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด ในปีการศึกษา 2561

18/03/2018

โครงการทดสอบของ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด ในปีการศึกษา 2561

1. การทดสอบด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET) สอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 8 หรือ 9 กันยายน 2561

   ข้อสอบมีให้เลือกสอบ 2 ประเภทวิชาชีพ คือ พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม 

   ข้อสอบแต่ละวิชาจะแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 

   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีให้เลือกสอบ 3 สาขา คือ

   1. วิชาการบัญชี

   2. วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

   3. วิชาการขาย-การตลาด-ธุรกิจค้าปลีก

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีให้เลือกสอบ 4 สาขา คือ

   1. วิชาเครื่องกล-เครื่องกลโรงงานและซ่อมบำรุง

   2. วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   3. วิชาการก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตย์-สำรวจ

   4. วิชาคหกรรม-อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

        นอกจากนี้ยังมีข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานตามแนวทางของ สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) คือ วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้สอบอีกด้วย ค่าสมัครสอบเพียงวิชาละ 90 บาท (นักศึกษาสามารถเลือกสอบวิชาใดก็ได้ ตามสาขาวิชาที่เรียนอยู่)


2. การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน) สำหรับนักเรียนระดับ ม.4-5-6 ที่มีความประสงค์จะ ADMISSION  เข้าเรียนต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ สอบวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 6 หรือ 7 ตุลาคม 2561 โดยนักเรียนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์จะต้องสอบทั้งหมด 7 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ค่าสมัครสอบเพียงคนละ 200 บาทส่วนนักเรียนที่เรียนสายศิลปศาสตร์จะต้องสอบทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ค่าสมัครสอบเพียงคนละ 200 บาท


3. การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) มีให้เลือกสอบครบทั้ง 7 PAT คือ

   3.1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

   3.2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

   3.3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

   3.4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

   3.5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

   3.6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)

   3.7 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ (PAT 7)

 

    สำหรับนักเรียนระดับ ม.4-5-6 สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 24 หรือ 25 พฤศจิกายน 2561 ค่าสมัครสอบเพียงวิชาละ 90 บาท (นักเรียนที่สมัครสอบหลายวิชาในคราวเดียวกัน บริษัทจะมีส่วนลดให้ เป็นพิเศษ) คือ

   สมัคร 2 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 170 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 85 บาท)

   สมัคร 3 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 240 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 80 บาท)

   สมัคร 4 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 300 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 75 บาท)

   สมัคร 5 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 350 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 70 บาท)

   สมัคร 6 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 390 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 65 บาท)

   สมัคร 7 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 420 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 60 บาท)

   สมัคร 8 วิชา ค่าสมัครสอบเหลือเพียง 440 บาท (เฉลี่ยวิชาละ 55 บาท)


4. การทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) สอบทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา สอบพร้อมกันทุกสายชั้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 15 หรือ 16 ธันวาคม 2561 

   ข้อสอบแยกออกเป็น 4 ชุด (ตามสายชั้น) คือ

   4.1 ชั้น ม.4-5-6 ค่าสมัครสอบคนละ 180 บาท

   4.2 ชั้น ม.3      ค่าสมัครสอบคนละ 150 บาท

   4.3 ชั้น ป.6      ค่าสมัครสอบคนละ 140 บาท

   4.4 ชั้น ป.3      ค่าสมัครสอบคนละ 130 บาท


5. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (PRE N.T.) สอบพร้อมกันทุกสายชั้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ 19 หรือ 20 มกราคม 2562 ข้อสอบแยกออกเป็น 6 ชุด (ตามสายชั้น) คือ

   5.1 ชั้น ป.1 (สอบ 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์) ค่าสมัครสอบคนละ 90 บาท

   5.2 ชั้น ป.2 (สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา) ค่าสมัครสอบคนละ 120 บาท

   5.3 ชั้น ป.4 (สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครสอบ คนละ 130 บาท

   5.4 ชั้น ป.5 (สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครสอบ คนละ 140 บาท

   5.5 ชั้น ม.1 (สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครสอบ คนละ 150 บาท

   5.6 ชั้น ม.2 (สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ) ค่าสมัครสอบ คนละ 150 บาท


ผลประโยชน์ที่มอบให้แก่คุณครูผู้ประสานงานและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบกับ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

1. เงินค่าตอบแทน (จำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยอดนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบ) ดังนี้


จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ

เงินค่าตอบแทน

(จากยอดเงินที่รับจากนักเรียนทั้งหมด)

1 ถึง 39 คน

40. ถึง 100 คน

101 ถึง 200 คน

201 ถึง 500 คน

501 ถึง 1,000 คน

1,001 ถึง 2,000 คน

ตั้งแต่ 2,001 คนขึ้นไป

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

   

ยอดเงินค่าตอบแทนที่มอบให้นั้น บริษัทเพิ่มให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและมากกว่าบริษัทอื่นๆ


2. เงินเพิ่มพิเศษ (ให้กับคุณครูผู้ประสานงาน) จำนวน 5 % ของยอดเงินสุทธิที่จะต้องนำส่งบริษัท (ถ้าส่งรายชื่อนักเรียนที่จะสมัครสอบทั้งหมด พร้อมทั้งส่งเงินค่าสมัครสอบทั้งหมดไปให้บริษัทด้วย) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2561


3. บริษัทจะมอบ บัตร E.O.L.(ENGLISH ONLINE) และ ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบ (ในโครงการที่สมัครสอบ) ให้กับทุกโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบกับบริษัท โรงเรียนละ 1 ชุด


4. โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบกับบริษัทได้รับสิทธิส่วนลด 15 % ถ้าสั่งซื้อสินค้าของบริษัท เช่น สื่อการเรียนการสอน บัตร E.O.L. ชนิด CORPORATE หรือ SINGLE ตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมา เป็นต้น


5. คุณครูผู้ประสานงานจะได้รับเกียรติบัตรชมเชยในฐานะผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการจากบริษัท และโรงเรียน จะได้รับโล่เกียรติยศหรือกรอบรูปวิทยาศาสตร์หรือเกียรติบัตรชมเชย ถ้ามีนักเรียนในโรงเรียนของท่านสอบติดอันดับที่ 1 ของประเทศหรือของภูมิภาคหรือของจังหวัด ในแต่ละโครงการทดสอบ PROMOTION พิเศษสุด (สำหรับปีการศึกษา 2561)

1. นักเรียนที่สมัครสอบทุกคน (ในทุกโครงการของบริษัท) จะได้รับตัวอย่างข้อสอบเก่าคนละ 1 ชุด (หมดเขตแถม ข้อสอบในทุกโครงการ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

2. โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบกับบริษัทจะได้รับตัวอย่างข้อสอบเก่า 1 ชุด พร้อมด้วย บัตร E.O.L. ชนิด SINGLE 1 ชุด (ถ้าสมัครสอบเกิน 1,000 คนขึ้นไป บริษัทจะให้ บัตร E.O.L. ชนิด CORPORATE 1 ชุด) และ ส่วนลด 15 % สำหรับการใช้บริการด้านต่างๆ ของบริษัท (หมดเขตของแถมวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

3. นักเรียนชั้น ม.4-5-6 ที่สมัครสอบหลายวิชาหลายโครงการในคราวเดียวกัน จะได้รับส่วนลดพิเศษ (โปรดดูรายละเอียดในค่าสมัครสอบ GAT และ PAT) และถ้าสมัคร 4 โครงการทดสอบพร้อมกัน คือ O-NET+ สามัญ 9 วิชา+GAT+PAT (เลือก 1 วิชา) จะได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบเหลือเพียง 500 บาท จากค่าสมัครสอบ จริง 560 บาท (ประหยัดได้ 60 บาท) พร้อมได้รับข้อสอบเก่าแถมทั้ง 4 ชุดด้วย (หมดเขตของแถมวันที่ 31 สิงหาคม 2561) รางวัลทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ กรอบวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตรชมเชย และ ของขวัญ ที่จะมอบให้แก่นักเรียนและโรงเรียน

     บริษัทมีรางวัลมอบให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบในทุกโครงการ (รวม 5 โครงการทดสอบ 36 รายการทดสอบ) ดังนี้


                รางวัลที่ได้รับ

 

ระดับของรางวัล

นักเรียนได้รับ

โรงเรียนได้รับ

ผู้ประสานงานได้รับ

1. รางวัลระดับประเทศ

   (ให้เฉพาะผู้ที่ทำคะแนน

   ได้อันดับที่ 1 ของ

   ประเทศเท่านั้น)

1. ทุนการศึกษา 1,000 บาท

   (สำหรับสอบวิชาเดียว)    

   ทุนการศึกษา 1,500 บาท  

   (สำหรับสอบหลายวิชา)

2. เกียรติบัตรชมเชย

โล่เกียรติยศ

เกียรติบัตรชมเชย

2. รางวัลระดับภูมิภาค

   (แยกออกเป็น 6 ภูมิภาค 

   เหนือ-ใต้-กลาง-  

   ตะวันออกเฉียงเหนือ-

   ตะวันออก-

   กรุงเทพฯ ปริมณฑล)

1. ของขวัญ

2. เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชยใส่ในกรอบรูป-วิทยาศาสตร์

เกียรติบัตรชมเชย

3. รางวัลระดับจังหวัด

   (รวม 77 จังหวัด)

1. ของขวัญ

2. เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชย

เกียรติบัตรชมเชยช่องทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบกับ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

1. สมัครผ่านทาง WEBSITE ของบริษัท

   WWW.NEWIQCENTER.COM

2. EMAIL ของบริษัท มี 2 อีเมล คือ

   NEWIQCENTERTHAI@YAHOO.COM หรือ KAEWIQ@HOTMAIL.COM

3. ID LINE : KAEWNEWIQ

4. FAX : 02-4273138

5. โทรศัพท์ 

     สำนักงาน 02-4273139 ถึง 02-4273140

     มือถือ 081-9217985

6. จดหมาย ถึง ผู้จัดการ บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

     เลขที่ 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

 

     บริษัทจะคิดค่าสมัครสอบและส่วนลดเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษให้โรงเรียนทราบจำนวนที่ชัดเจน แล้วให้โรงเรียนโอนเงินค่าสมัครสอบให้ นายแก้ว โอภาสวิทยารักษ์ ผ่านทาง

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา BIG C บางปะกอก เลขที่บัญชี 982-9-20817-6

2. ธนาคารทหารไทย สาขาถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ เลขที่บัญชี 194-2-19478-6

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสุขสวัสดิ์ เลขที่บัญชี 086-2-32720-8

     กรณีที่ท่านสนใจสมัครสอบเอง (โดยไม่ผ่านทางโรงเรียน) กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน-ชั้นที่กำลังเรียนอยู่ ที่อยู่โรงเรียน ที่อยู่บ้านปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (อย่างละเอียด) เพื่อบริษัทจะได้ติดต่อกับท่านอย่างสะดวก พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัครสอบและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (เพิ่มเติมอีกโครงการละ 50 บาท) ส่งไปให้แล้วโทรยืนยัน ให้บริษัททราบอีกครั้ง เพื่อจะได้จัดส่งข้อสอบไปให้ท่านทำถึงที่บ้าน (โปรดทราบ กรณีที่จัดสอบเองที่บ้าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่มอบรางวัลให้ถ้าท่านสอบติดอันดับที่ 1 เพื่อความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน)