+880 1921 7985 kaewiq@hotmail.com

บริการ

วิธีสมัครสอบ สถานที่สอบ และค่าสมัครสอบ

1. สมัครผ่าน Website

ที่ www.newiqcenter.com หรือ Email address : newiqcenterthai@yahoo.com : kaewiq@hotmail.com โดยเข้าไปในWebsite หรือ Email ดังกล่าวแล้วพิมพ์ ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน ชั้นที่เรียนที่อยู่ของนักเรียน(อย่างละเอียด) โครงการที่นักเรียนสนใจจะเข้าร่วมสอบ(สามารถเลือกสอบได้มากกว่า 1 โครงการ) พร้อมทั้งชำระค่าสมัครสอบตามจำนวนที่ บริษัทกำหนดไว้ (โปรดดูรายละเอียดค่าสมัครสอบจากโครงการทดสอบ) บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์โครงการละ 50 บาทด้วย ส่วนสถานที่สอบนั้น ถ้าโรงเรียนของนักเรียนเป็นศูนย์สอบก็จะให้ไปสอบที่โรงเรียนของนักเรียน แต่ถ้าโรงเรียนของนักเรียนไม่ได้เป็นศูนย์สอบ ก็จะให้นักเรียนสอบที่บ้านของนักเรียนโดยตรง การชำระเงินค่าสมัครสอบให้นักเรียนโอนเงินทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนสุขสวัสดิ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 086-2-32720-8 ในนามนายแก้ว โอภาสวิทยารักษ์ หรือธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย นายแก้ว โอภาสวิทยารักษ์ ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ 10140 หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนสอบที่บ้าน จะได้รับผลการสอบส่งไปให้ถึงที่บ้านของนักเรียนโดยตรง ภายใน 30 วัน ภายหลังการสอบ แต่นักเรียนจะต้องสละสิทธิ์การรับรางวัลทุกประเภทที่ทางบริษัทจะมอบให้แก่นักเรียน

2. สมัครทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX)

โดยการแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของนักเรียนอย่างละเอียด ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ของโรงเรียน ชั้นเรียนของนักเรียน โครงการที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมสอบพร้อมตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติสั่งจ่าย นายแก้ว โอภาสวิทยารักษ์ ปณ.ราษฎร์บูรณะ 10140 (จำนวนเงินค่าสมัครสอบโปรดดูรายละเอียดจากโครงการทดสอบ บวกค่า จัดส่งทางไปรษณีย์โครงการละ 50บาทด้วย) แล้วส่งไปที่บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 02-4273139-40 FAX 02-4273138

3. สมัครทางโรงเรียนโดยตรง

ให้นักเรียนแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมทดสอบกับคุณครูประจำชั้น หรือคุณครูผู้ประสานงานการสอบ หรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน หรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน แล้วทางบริษัทจะประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสอบที่โรงเรียนของนักเรียนโดยตรง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมทดสอบ

1. นักเรียน ได้รู้ศักยภาพทางวิชาการของตนเองได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ได้เปรียบเทียบความสามารถกับนักเรียนคนอื่นในระดับชั้นเดียวกันทั่วประเทศ ได้รู้แนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบจริง

2. ครูผู้สอน ได้รู้จุดเด่น จุดด้อย ของนักเรียนตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการสอนให้ดียิ่งขึ้น

3. โรงเรียนและฝ่ายบริหาร ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสอบในเชิงสถิติอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ในเชิงการนิเทศ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอน ของตัวนักเรียน และการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และชัดเจน

บริการที่จะมอบให้แก่นักเรียน คุณครู และโรงเรียน

1. นักเรียนจะได้รับข้อสอบคนละ 1 ชุด ภายหลังสอบเสร็จ

2. นักเรียนจะได้รับเฉลยข้อสอบคนละ 1 ชุด ภายหลังสอบเสร็จ

3. รายงานผลการสอบของนักเรียนแต่ละคน คนละ 1 ชุด

4. รายงานผลการสอบรวมของนักเรียนทั้งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสอบในแต่ละโครงการ

5. เกียรติบัตรชมเชยคุณครูผู้ประสานงานการสอบและคุณครูประจำชั้นที่ร่วมส่งนักเรียนมาเข้าสอบทุกท่าน

6. ได้รับส่วนลด 10-30 % ในการสมัครเข้าร่วมโครงการอื่นๆที่น่าสนใจของบริษัท เช่น สื่อการเรียนการสอน การทดสอบความรู้ทางอีเลคโทรนิกส (E-Testing) เป็นต้น

7. คุณครูและโรงเรียนจะได้รับค่าตอบแทนในการส่งนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการทดสอบ(โปรดดูรายละเอียดจากตารางค่าตอบแทนที่ส่งไปให้ที่โรงเรียน)

รางวัลที่จะมอบให้แก่นักเรียนและโรงเรียน

ในแต่ละโครงการทดสอบ นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1 และโรงเรียนจะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. รางวัลระดับประเทศ นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 1,000-1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ

2. รางวัลระดับภูมิภาค นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชมเชย (ใส่ในกรอบรูปอย่างดี)

3. รางวัลระดับจังหวัด นักเรียนได้รับของขวัญพร้อมเกียรติบัตรชมเชย โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชมเชย

4. รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนได้รับเกียรติบัตรชมเชย โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชมเชย

บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

  • 782/218 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 26 แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  • 081-9217985, 02-4273139-40
  • 02-4273138
  • newiqcenterthai@yahoo.com